adatkezelési tájékoztató

 

  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL

 SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

 

  

 

Human Harmony Bt. Budapest

hatályos: 2018. május 24-től visszavonásig

 

 

 

Tartalom

BEVEZETÉS.. 3

 1. FEJEZET – AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE.. 4
 2. FEJEZET – ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE.. 5

III. FEJEZET – A TÁRSASÁG ADATKEZELÉSI ALAPELVEI, AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA.. 7

 1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján.. 7
 2. Törvényi hivatkozások. 9
 3. FEJEZET – SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK.. 10
 4. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása. 10
 5. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai 10
 6. Telefonos ügyfélszolgálat 11
 7. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról 11
 8. Regisztráció a Társaság honlapján.. 13
 9. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés. 13
 10. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán.. 14
 11. Adatkezelés a Társaság webáruházában.. 15
 12. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés. 15
 13. Direkt marketing célú adatkezelés. 16
 14. FEJEZET – JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK.. 17
 15. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 17
 16. Kifizetői adatkezelés. 17
 17. FEJEZET – ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK.. 18
 18. Az adatbiztonság általános feltételei 18
 19. Az adatbiztonság személyi feltételei 18
 20. Az adatbiztonság informatikai feltételei 18
 21. Az adatbiztonság fizikai feltételei 19

VII. FEJEZET – ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE.. 20

 1. Az adatvédelmi incidens fogalma. 20
 2. Adatvédelmi incidensek kezelése, orvoslása. 20
 3. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása. 21

VIII. FEJEZET – AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI 22

 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog.. 22
 2. Az érintett hozzáférési joga. 23
 3. A helyesbítéshez való jog.. 24
 4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 25
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog.. 25
 6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség.. 26
 7. Az adathordozhatósághoz való jog.. 27
 8. A tiltakozáshoz való jog.. 27
 9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 28
 10. Korlátozások. 28
 11. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 28
 12. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 29
 13. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.. 30
 14. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.. 30
 15. FEJEZET – AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI 31

9.1 Intézkedések az érintett kérelme alapján.. 31

9.2 A panasztételi jog gyakorlása. 32

 1. FEJEZET – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.. 33
 2. Az Adatkezelési Tájékoztató megállapítása és módosítása. 33
 3. Intézkedések az Adatkezelési Tájékoztató megismertetésére. 33
 4. Az Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépése. 33

 

 

 

BEVEZETÉS 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő segítse elő az érintett jogainak a gyakorlását.   

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkező 2011. évi CXII. törvény is előírja. 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. 

A Tájékoztatót közzé tettük a Társaság honlapján, megtekinthető a Társaság székhelyén, és az érintett személy kérésére e-mailben is megküldjük.

  

I. FEJEZET – AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Human Harmony Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság

Székhely: 1132 Budapest Visegrádi u. 60.

Cégjegyzékszám: 01 06 745978

Adószám: 21124114-1-41

Képviselő: Sághy András ügyvezető

Telefonszám: (061) 270-2281, (0630) 568-0862

E-mail cím: info@humanharmony.hu

Honlapok:

www.kopogtass.hu, www.humanharmony.hu, www.nestresszelj.hu, www.stresszoldoakademia.hu

 

(a továbbiakban: Társaság)  

 

A Társaság a GDPR 37. cikke alapján nem kötelezett adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért adatvédelmi témában az ügyvezető jogosult nyilatkozni és intézkedni, akihez a fenti elérhetőségeken lehet fordulni.

  

 

II. FEJEZET – ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet  4. cikk 8.)

Ügyfeleink színvonalasabb kiszolgálása érdekében megbízható, kiemelkedő minőségű és az adatbiztonságra különösen ügyelő Adatfeldolgozókat veszünk igénybe.

 (Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.) Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk Adatfeldolgozóinkról:

  

 1. Társaságunk IT szolgáltatói

Cégnév: Webonic Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár Budai út 14.

Cégjegyzékszám: 07-09-025725

Adószám: 25138205-2-07

Telefonszám: (+3622) 78 76 74

E-mail cím: support@webonic.hu

Honlap: www.webonic.hu

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23495919-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Telefonszám: (+361) 700 2323

E-mail cím: info@mhosting.hu

Honlap: www.mhosting.hu

 1. Társaságunk Hírlevélküldő, e-marketing és CRM szolgáltatója:

 

Cégnév: SalesAutopilot Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1024 Budapest Margit körút 31-33.

Cégjegyzékszám: 01-09-286773

Adószám: 25743500-2-41

Telefonszám: (+3630) 624-3934

Honlap: www.salesautopilot.com

3.Társaságunk Automata számlázási szolgáltatója

 

Cégnév: Partner Hub Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Szekszárdi u. 16-18

Adószám: 25170416-2-41

Telefonszám: (+3630) 928-0037

E-mail cím: info@konnyen.hu

Honlap: www.számlázz.könnyen.hu

 

 1. Társaságunk On-line Fizetési szolgáltatója

Cégnév: PayPal Ltd.

Székhely: Palo Alto, California USA

Telefonszám: (+3531) 436-9111

Honlap: www.paypal.com

 

 1. Társaságunk hirdetéskezelői

 

Cégnév: Google Számítástechnikai Szolgáltató Kft.

Székhely: 1023 Budapest Árpád fejedelem út 26-28

Cégjegyzékszám: 01-09-8611726

Adószám: 13561677-2-41

Honlap: www.google.com

Cégnév: Facebook Ltd. Ireland

Székhely: 4 Grand Canal Square Dublin, Ireland

Cégjegyzékszám: 462932

Telefonszám: (+3531) 553-0588

Honlap: www.facebook.com

Cégnév: Netmarketing Online Reklámügynökség Kft.

Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u.61

Cégjegyzékszám: 13-09-144428

Adószám: 23148617-2-13

Telefonszám: (+3620) 291-3846, (+3630) 291 4296

E-mail: info@netmarketing.hu

Honlap: www.netmarketing.hu

 1. Postai szolgáltatások

 

Cégnév: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest Dunavirág u. 2-6

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

Adatfeldolgozóink szerződésben garantálják a GDPR megfelelőséget, ezért az Ön adatai minden körülmények között biztonságban vannak.

 

 

 

 

III. FEJEZET – A TÁRSASÁG ADATKEZELÉSI ALAPELVEI, AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az érintetteket (nyilvánosan is elérhető formában) az adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen a Társaság adatkezelésének alapelveiről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosultak személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhetőségéről az érintetteket a honlapjainkon, a telefonos megkereséskor és a helyszínen is tájékoztatjuk.

 

 1.  Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

 

1.1 A Társaság fő tevékenységi köre: 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás. Ezért különös figyelmet fordítunk az ügyfeleink személyes és különös (egészséggel kapcsolatos) adatainak a Rendelet szerinti kezelésére.

A Társaság másik fontos tevékenységi köre: 8559 M.n.s. egyéb oktatás. Az oktatási szakterület: a lelki és érzelmi problémák energiával történő gyógyításának különböző módszerei. Az oktatás minden formájával foglalkozunk (online oktatás, könyvkiadás, könyvterjesztés, tanfolyamok DVD-n, hagyományos tantermi képzések, stb.)

Társaságunk különösen figyel az ügyfeleink személyes és különös (egészséggel kapcsolatos) adatainak a Rendelet szerinti kezelésére.

1.2  Az ügyfél adatok kezelésének jogalapja minden esetben a hozzájárulás. Minden ügyfél saját elhatározásából veszi igénybe szolgáltatásainkat, és adatkezelést kizárólag az érintett hozzájárulása alapján végzünk.

1.3  Az ügyfél a Társaság szolgáltatásainak igénybevételére a következő módokon jelentkezhet:

 • A Társaság internetes honlapján
 • Telefonon
 • Személyesen

Ha az érintett a Társaság internetes honlapján jelentkezik, az adatkezelés megkezdése előtt be kell jelölnie egy jelölő négyzetet, amellyel elismeri, hogy olvasta, megértette és elfogadja a honlapon megtalálható jelen Adatkezelési Tájékoztatót.  Az interneten történő jelentkezéskor csak az információ átadáshoz, kapcsolattartáshoz, időpontegyezetetéshez, illetve az igényelt szolgáltatások nyújtásához szükséges minimális adatokat kérjük, ezek a következők:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • e-mail cím
 • Telefonszám

A fenti adatok felhasználásával felvesszük a kapcsolatot az ügyféllel, a kérdései alapján részletes tájékoztatást adunk a szolgáltatásokról és szükség esetén időpontot egyeztetünk. A honlapon rögzített adatokat szerződött adatfeldolgozó partnerünk kezeli, aki szerződésben garantálta a Rendeletnek megfelelő adatkezelést. Amennyiben nem jön létre a szolgáltatás, minden adatot véglegesen törlünk. A szolgáltatásaink nyújtása során az ügyfeleink személyes adatait kezelő munkatársaink messzemenően a titoktartás szabályai szerint járnak el, valamennyiüket kiképeztük az Adatkezelési Szabályzatunk alkalmazására és az írásban tett titoktartási nyilatkozatuk a munkaszerződés részét képezi. Ezenkívül a papíron tárolt dokumentumok (pl. az ügyfél Adatlapja, Hozzájárulási Nyilatkozata, Részvételi listák, stb.) tárolására és kezelésére megfelelő szervezési és tárolási eljárásokat alkalmazunk, amelyek a személyes adatok elvesztésének, sérülésének, eltulajdonításának kockázatát megfelelő mértékben csökkentik.

1.6    A Társaság szolgáltatásainak megkezdése előtt a résztvevők részletes tájékoztatást kapnak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban és nyilatkozatot tesznek arról, hogy megértették és elfogadták az Adatkezelési Tájékoztatót és személyes adataikat saját elhatározásukból, önkéntes hozzájárulással adják meg. A szolgáltatás befejezése után az adatokat statisztikai és kutatási célokra megőrizzük. A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy csak az adatkezelés céljának eléréséig legyenek azonosíthatók.

Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az érintetteket  (nyilvánosan is elérhető formában) az adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosultak személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv.  6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Ezen adatkezelési tájékoztatót a legfontosabb adatkezelési lépések mindegyikénél (külön linkkel jelölve) megismerhetővé tesszük (például egy regisztráció esetében a regisztráció előtt, a regisztráció folyamatánál, stb.). E tájékoztató elérhetőségéről az érintetteket a honlapon, a telefonos megkereséskor és a helyszínen is tájékoztatjuk.

1.7     A Társaság személyes adatokon alapuló profilalkotást nem végez. Ugyancsak nem alkalmazunk álnevesítést, mert az általunk alkalmazott informatikai és szervezési eljárások ezt nem teszik szükségessé.

1.8      A Társaság a személyes adatok kezelését az érintettek akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelműen kinyilvánított beleegyező nyilatkozata alapján végzi.

1.9 A Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Biztosítjuk az érintetteknek a Rendelet szerinti helyesbítés, illetve törlés jogát.

1.10 A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan megkérjük. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl. értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon közöljük, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

1.11 Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, valamint statisztikai és kutatási célból további külön hozzájárulás nélkül, és az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

1.12 A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény határozta meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatjuk az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, valamint arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

 

2.  Törvényi hivatkozások

 Adatkezelési elveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete, 2016. április 27. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR, általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban Rendelet)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogytv.)

 

 

 

IV. FEJEZET – SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

1.  Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

 

1.1  A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

1.2  Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

 

2.  Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

 

2.1 A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

2.2 A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

2.3 A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

2.4 A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év.

2.5 Ezen nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.

3.  Telefonos ügyfélszolgálat 

3.1 A Társaság munkanapokon 9-17 óra között telefonos ügyfélszolgálatot biztosít.

3.2 A Társaság az ügyfélszolgálatával történő telefonos kommunikációt az értékesítések, szolgáltatások teljesítése, illetve az arról való tájékoztatás céljából tartja fenn. Az ügyfélszolgálat telefonbeszélgetéseiről hangfelvétel nem készül, adatkezelés nem történik.

3.3  A hivatalos ügyfélszolgálati időn kívüli hívásokat üzenetrögzítő fogadja. Az üzenetrögzítőn rögzített üzenetek a lehallgatás után azonnal törlésre kerülnek.

4.  Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról 

4.1  A Sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A sütik célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek], csak a felhasználó engedélyével szabad a felhasználó eszközén elhelyezni.

4.2  A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani.

4.3  A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódik a honlap első látogatásához. A sütikre vonatkozó tájékoztató egy rövid összefoglaló arról, hogy a honlapon sütiket alkalmazunk, és egy linken keresztül utalás történik a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

4.4 A Társaság honlapján a sütik alkalmazásáról a látogatót az Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja. E tájékoztatóval a Társaság biztosítja, hogy a látogató a honlap szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.

4.5  A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

4.6 A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

4.7  A Társaság honlapján alkalmazott sütik:

 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

2. Hozzájárulást igénylő sütik:

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait.  A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja.  Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

2.1. Használatot elősegítő sütik:

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

2.2.  Teljesítményt biztosító sütik:

Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik – erről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

 

 

5.  Regisztráció a Társaság honlapján

 

5.1 A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A négyzet alapállapotban nincs bejelölve.

5.2 A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

5.3 A személyes adatok kezelésének célja:

 1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése
 2. Kapcsolatfelvétel elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel
 3. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról
 4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során (elektronikus vagy postai úton)
 5. A honlap használatának elemzése

5.4 Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

5.5 A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, szerződött adatfeldolgozói, illetve tárhelyszolgáltatóínak munkavállalói.

5.6 A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció/szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

6.   Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

6.1 A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A négyzet alapállapotban nincs bejelölve. A feliratkozás során az

Adatkezelési Tájékoztatót egy linkkel elérhetővé tesszük. A hírlevélről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul töröljük.

6.2 A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe, telefonszáma, online azonosítója.

6.3 A személyes adatok kezelésének célja:

 1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában
 2. Reklámanyag küldése
 3. Egyéb, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos hasznos információk küldése

6.4 Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

6.5 A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, szerződött adatfeldolgozóinak és tárhely-szolgáltatóinak munkatársai.

6.6 A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

7.   Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

7.1 A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

7.2 A Társaság Facebook oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

7.3 A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

7.4 A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

7.5 Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

7.6 A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

  

8.   Adatkezelés a Társaság webáruházában

8.1 A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

8.2 A Társaság a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, tovább hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

8.3 A Társaság számlázás céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.

8.4 A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság szerződött adatfeldolgozóinak és tárhely-szolgáltatóinak munkavállalói az adatfeldolgozás teljesítése céljából, a postaszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

8.5 A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció/szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.

8.6 A webáruházban történő vásárlás során az Adatkezelési Tájékoztatót egy linkkel elérhetővé tesszük.

  

9.   Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

9.1 Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes.

9.2 A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

9.3 A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság szerződött adatfeldolgozóinak és tárhely-szolgáltatóinak munkavállalói az adatfeldolgozás teljesítése céljából a futárszolgálat munkavállalói.

9.4  A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig.

  

10.   Direkt marketing célú adatkezelés

10.1 Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

10.2 A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

10.3 A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.

10.4 Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

10.5 A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság szerződött adatfeldolgozóinak és tárhely-szolgáltatóinak munkavállalói az adatfeldolgozás teljesítése céljából, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.

10.6 A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 

 

 

 

V. FEJEZET – JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 

 

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

 

1.1 A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§-a és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:  név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: adóazonosító jel.

1.2 A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

1.3 A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

2. Kifizetői adatkezelés

 

2.1 A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből:  a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám).

2.2 A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

2.3 A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

VI. FEJEZET – ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1.  Az adatbiztonság általános feltételei

 

1.1  A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében kialakítja és folyamatosan fejleszti azokat a technikai feltételeket és eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek.

1.2 Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

2. Az adatbiztonság személyi feltételei

 

2.1 A Társaság a személyes adatokat bizalmasként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő.

2.2 A Társaság a munkatársai részére megfelelő tájékoztatást nyújt az adatbiztonsági intézkedésekkel kapcsolatban, és megköveteli a számítógépekkel, laptopokkal, tabletekkel, mobiltelefonokkal kapcsolatos adatbiztonsági előírások betartását.

2.3 A Társaság bevezette a „tiszta asztal, tiszta képernyő” politikát és megköveteli ennek szigorú betartását.

 

3. Az adatbiztonság informatikai feltételei

3.1 A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

3.2 A Társaság a személyes adatokat tartalmazó informatikai rendszerét részben szervezéssel és szabályozással, részben pedig informatikai megoldásokkal és eszközökkel éri el.

3.3 A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. Gondoskodik továbbá a központi szerver zárt tárolóban való elhelyezéséről és az adatok naponta történő automatikus kimentéséről.

3.4 A Társaság és az Adatkezelője (Sales Autopilot Kft.) között létrejött szolgáltatási szerződés többek között a következő intézkedéseket tartalmazza a személyes adatok védelmére:

 • SalesAutopilot vállalja, hogy Szerződő jelszavát adatbázisában titkosítva tárolja, így azt visszafejteni nem lehet.
 • SalesAutopilot vállalja, hogy a Szerződő számára létrehozott felhasználói felület adatforgalmát a mindenkor elérhető, a technika aktuális állásának megfelelő titkosítással védi
 • SalesAutopilot vállalja, hogy az Adatok tárolására és feldolgozására nagy működési és adatbiztonságú hardver és szoftvertechnológiákat alkalmaz
 • Minden ügyfeleink által kezelt adatbázis dedikáltan elkülönülten kerül tárolásra
 • Meghibásodás, adatvesztés esetén 2 órán belül visszaállítjuk az adatokat

3.5 A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

3.6 A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

3.7 A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva tároljuk.

4. Az adatbiztonság fizikai feltételei

 

4.1 A Társaság biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

4.2 A Társaság székhelye riasztó berendezéssel védett, amely bekötésre került a MultiAlarm szolgáltatóhoz, akik szerződésben vállalták, hogy riasztás esetén 5 percen belül megjelennek a helyszínen.

4.3 A személyes adatokat tartalmazó dokumentációt biztonságosan zárható tárolókban tároljuk.

4.4 A központi szervert biztonságosan zárható tárolóban tároljuk.

VII. FEJEZET – ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

  

1. Az adatvédelmi incidens fogalma

1.1  Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)

1.2 A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési papírok); adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.

 

2.  Adatvédelmi incidensek kezelése, orvoslása 

 

2.1 Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a Társaság vezetőjének feladata.

2.2 Amennyiben a Társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a  Társaság vezetőjét.

2.3 A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.

2.4 Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

2.5 Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

 1. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 2. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 3. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
 4. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
 5. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 6. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

2.6 Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni, el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

3.  Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

3.1 Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 1. a) az érintett személyes adatok körét,
 2. b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 3. c) az adatvédelmi incidens időpontját,
 4. d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 5. e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 6. f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 7. 3.2 A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

VIII. FEJEZET – AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

  

Ebben a fejezetben szerepel a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az érintettek részére a Rendeletben biztosított valamennyi jog. Minden joghoz kapcsolódóan az 1. pontban az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért összefoglaljuk az adott jog lényegét, a 2. pontban pedig ismertetjük, hogy a Társaság miképpen biztosítja az adott jog megvalósulását az érintettek részére.

1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

 

1.1 Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon a következők szerint: (Rendelet 13-14. cikk)

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől kapjuk, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

 1. a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. b) az adatvédelmi tisztségviselő – ha van ilyen – elérhetőségei;
 3. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 5. e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 1. a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 1. c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 2. d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 3. e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 4. f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

1.2 Az Előzetes tájékozódáshoz való jog biztosítása a Társaságnál

A Társaság minden körülmények között biztosítja az érintettek előzetes tájékozódáshoz való jogát a következők szerint:

 • mind a honlapon keresztül elérhető, mind a helyszínen rendelkezésre bocsátott (természetesen azonos szövegű) Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a következő információkat:
 • az adatkezelő Társaság adatai és elérhetőségei
 • az adatkezelő képviselője és elérhetőségei
 • a személyes adatok kezelésének célja és jogalapja (hozzájáruláson alapuló, illetve jogi kötelezettségen alapuló)
 • a személyes adatok címzettjeit
 • a tárolás tervezett időtartamát és további jogcímeit (statisztika, illetve kutatás)
 • a személyes adatokhoz való hozzáférés, helyesbítés, törlés jogát és ennek módjait
 • az adathordozhatóság jogát és megvalósítási lehetőségét
 • az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának jogát és annak módját, az adatvédelmi hatóság elérhetőségeit
 • az adatközlés elmaradásának lehetséges következményei

2. Az érintett hozzáférési joga

 2.1 Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen

adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

2.2 Az érintett hozzáférési jogának biztosítása a Társaságnál

 • Az érintett hozzáférési jogait a Társaság Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza
 • Az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a gyűjtött személyes adatok kategóriáit, azok címzettjeit (korlátozott hozzáférést kizárólag a Társaság titoktartásra kötelezett alkalmazottai kapnak, illetve célzott vizsgálatok esetén, jogszabályi felhatalmazás alapján az arra jogosult hatóságok)
 • Az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, a megtekintés, a helyesbítés, a törlés, az adatkezelés korlátozásának jogát és a jog gyakorlásának konkrét módját
 • Az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a felügyeleti hatóságnál való panasztétel jogát és a jog gyakorlásának módját
 • A Társaság harmadik féltől nem gyűjt személyes adatot az érintettről
 • A Társaság nem hoz automatizált döntéseket és nem foglalkozik profilalkotással
 • A Társaság a személyes adatokat nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez
 • Az érintett személyről gyűjtött személyes adatokat informatikai úton elérhetővé tesszük, illetve a csak papíron tárolt adatok másolatát évente legfeljebb 1-szer, maximum 1 példányban lehet térítésmentesen igényelni

 

3. A helyesbítéshez való jog

 

3.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

3.2 Az érintett helyesbítéshez való jogának biztosítása a Társaságnál

A Társaság biztosítja az érintett helyesbítési jogának gyakorlását a következők szerint:

 • A számítógépes rendszereinkben található, az érintettre vonatkozó információkat az érintett megtekintheti és saját maga módosíthatja. Ehhez megfelelő űrlapokat és valamennyi általunk kiküldött email-ben a személyes adatokra mutató linkeket biztosítunk.
 • A személyesen kitöltött Adatfelvételi lap és Nyilatkozat módosítása Kiegészítő Nyilatkozat megtételével, írásban történhet.

 

 

4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

4.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

A Törléshez való jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) a Rendelet a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

(Rendelet 17. cikk)

4.2  Az érintett törléshez való jogának biztosítása a Társaságnál

Amennyiben a törléshez való jogot – a fenti a)-e) pontokban felsorolt kivételek nem teszik lehetetlenné, a Társaság a következők szerint biztosítja a törléshez való jogot:

 • valamennyi kiküldött email tartalmazza azt a linket, amelynek segítségével az érintett véglegesen törölheti a Társaságnál nyilvántartott valamennyi személyes adatát
 • a Társaság felé email-ben, postai levélben vagy személyesen közölt ilyen irányú kérését a Társaság haladéktalanul teljesíti

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

5.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek (Rendelet 18. cikk).

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 1. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 2. d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.2 Az adatkezelés korlátozásához való jog biztosítása a Társaságnál

Amennyiben a fentiek szerinti bármely indok alapján a személyes adatokra vonatkozó adatkezelési korlátozás szükségessé válik, a Társaság az adatok kezelését kizárólag tárolásra korlátozza. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról haladéktalanul tájékoztatjuk az érintettet.

6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

6.1 Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről (Rendelet 19. cikk).

E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet  17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az e pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(Rendelet 20. cikk)

6.3 Az értesítési kötelezettség biztosítása a Társaságnál

A Társaság az értesítési kötelezettségét informatikai eszközei útján, a széles körben ismert CSV formátumban biztosítja.

 

 

7. Az adathordozhatósághoz való jog

 

7.1 A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

7.2 Az adathordozhatósághoz való jog biztosítása a Társaságnál

A Társaság az adathordozhatósághoz való jogot informatikai eszközei útján, a széles körben ismert CSV formátumban biztosítja.

8. A tiltakozáshoz való jog

 

8.1 Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Rendelet 21. cikk)).

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség (Rendelet 21. cikk)

8.2 Az adathordozhatósághoz való jog biztosítása a Társaságnál

A Társaság biztosítja a tiltakozás jogának érvényesülését, amennyiben annak a 8.1 pontban ismertetett feltételei fennállnak. Ezekben az esetekben a Társaság megszünteti az érintett személyes adatainak kezelését.

 

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

9.1 Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)

9.2 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, és a profilalkotás alkalmazása a Társaságnál

A Társaság nem alkalmaz automatikus döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

 

10. Korlátozások

 

10.1 Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát. (Rendelet 23. cikk).

 

10.1 Korlátozások alkalmazása a Társaságnál

A 10.1 pontban említett korlátozások megléte esetén a Társaság betartja ennek szabályait.

 

11. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

11.1 Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését. (Rendelet 34. cikk)

11.2 Az érintett tájékoztatása a Társaság által

A Társaság mérlegeli az adatvédelmi incidens kockázatát az érintett személyes adatai tekintetében, meghozza a kockázatok csökkentésével kapcsolatban szükséges intézkedéseket, és amennyiben szükséges, haladéktalanul értesíti az érintetteket az adatvédelmi incidensről.

 

12. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 

12.1 Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. (Rendelet 77. cikk)

12.2 A hatósági jogorvoslathoz való jog biztosítása a Társaságnál

A Társaság intézkedéseivel igyekszik elkerülni a panaszra esetleg okot adó helyzetet, de amennyiben ez mégis bekövetkezik, biztosítja az érintett jogorvoslathoz való jogának érvényesülését.

 

13. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

13.1 Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (Rendelet 78. cikk).

13.2 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog biztosítása a Társaságnál

A Társaság intézkedéseivel igyekszik elkerülni a panaszra esetleg okot adó helyzetet, de amennyiben ez mégis bekövetkezik, biztosítja az érintett jogorvoslathoz való jogának érvényesülését.

14. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

14.1 Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait (Rendelet 79. cikk).

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve (Rendelet 79. cikk).

14.2 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog biztosítása a Társaságnál

A Társaság intézkedéseivel igyekszik elkerülni a panaszra esetleg okot adó helyzetet, de amennyiben ez mégis bekövetkezik, biztosítja az érintett jogorvoslathoz való jogának érvényesülését.

 

IX. FEJEZET – AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 

 

9.1 Intézkedések az érintett kérelme alapján

 

A Társaság, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Társaság mint  Adatkezelő a  Rendelet  13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) díjat számíthat fel, vagy
 1. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha a Társaságnak, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

 

9.2 A panasztételi jog gyakorlása

Az érintett panasztételi jogát az Adatkezelővel és az Adatfeldolgozóval szemben is gyakorolhatja az Adatvédelmi Hatóságnál és a bíróságnál, valamint az Adatvédelmi Hatósággal szemben is a bíróságnál.

Javasoljuk, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz, vagy a bírósághoz fordulna panaszával, egyeztetés és a probléma mielőbbi rendezése érdekében, keresse meg Társaságunkat személyesen, az info@humanharmony.hu email címen, vagy a Társaság székhelyére küldött ajánlott-tértivevényes postai küldeményben. Mindenben igyekszünk segítségére lenni. Több tízezer ügyfelünk adatait kezeljük évek óta probléma nélkül, valószínűleg Önnek is tudunk segíteni.

Amennyiben az adatvédelmi hatósághoz fordulna, az alábbi elérhetőségeken tudja panaszát benyújtani:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

 

 

X. FEJEZET – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1. Az Adatkezelési Tájékoztató megállapítása és módosítása

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató megállapítására és módosítására a Társaság ügyvezetője jogosult.
 1. Társaságunk fenntartja a jogot az Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú megváltoztatására, melyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az alábbi internetes címen történik:

https://kopogtass.hu/adatkezelesi-tajekoztato

http://humanharmony.hu/adatkezelesi-tajekoztato.pdf

A Tájékoztató megtekinthető a Társaság székhelyén, illetve kérésre e-mailben megküldjük.

2. Intézkedések az Adatkezelési Tájékoztató megismertetésére

 

Az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit a Társaság valamennyi munkavállalójával (foglalkoztatottjával) megismertettük, és a munkavégzésre irányuló szerződésekben előírtuk, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége.

 

3. Az Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépése

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 24-én 0 órától visszavonásig érvényes.

 

 

Budapest, 2018. május 24.

Sághy András ügyvezető

Human Harmony Bt.